Madzhab Maliki dan Hanafi Membolehkan Wanita Haid Membaca Al-Quran

haid

A. Pendahuluan

Berikut ini paparan pendapat dan dalil yang mengharamkan maupun membolehkan wanita haid membaca ataupun menghafalkan al-Quran. Silahkan saja pembaca memilih pendapat yang diyakini lebih kuat untuk diamalkan atau memilih pendapat yang lemah untuk sebuah kemaslahatan, misalnya bagi wanita haid yang khawatir hafalan al-Qurannya hilang bila terlalu lama tidak muraja’ah. Selama pendapat yang ada itu dikeluarkan oleh imam dari madzhab empat, maka pendapat tersebut masuk katagori pendapat yang kuat dan bisa diamalkan. Namun yang harus dihindari adalah memilih di antara pendapat yang ada hanya untuk tujuan memilih hukum yang ringan saja padahal dia sebetulnya sangat mampu untuk melaksanakan yang normal (tidak berat dan tidak ringan).

B. Para Ulama Yang Mengharamkan dan Alasannya

Mereka yang mengharamkan beralasan dengan beberapa dalil berikut:

Hadits dari Ali bin Abi Thalib Radhiallahu ‘Anhu, katanya:

أنه لا يحجزه شيء عن القرأءة إلا الجنابة

“Bahwasanya tidak ada suatu pun yang menghalanginya dari membaca Al Quran kecuali junub.”(HR. Ibnu Majah No. 594)

Hadits lain dari Ibnu Umar Radhiallahu ‘Anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن

“Janganlah wanita haid dan orang junub membaca sesuatu pun dari Al Quran.” (HR. At Tirmidzi No. 131, Al Baihaqi dalam Sunannya No. 1375, katanya: laisa bi qawwi – hadits ini tidak kuat. Ad Daruquthni, Bab Fin Nahyi Lil Junub wal Haa-id ‘An Qira’atil Quran ,No. 1)

1. Hadits lain dari Abul Gharif, katanya: Ali bin Abi Thalib Radhiallahu ‘Anhu berwudhu, dia berkumur dan menghirup air ke hidung tiga kali, mencuci wajah tiga kali, mencuci kedua tangan hingga hasta tiga kali, kemudian membasuh kepala, lalu mencuci kedua kakinya. Lalu Ali berkata: ” Seperti inilah wudhu yang aku lihat dari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam,” lalu dia (Ali) membaca sesuatu dari Al Quran, kemudian berkata:

هذا لمن ليس به جنب أما الجنب فلا ولا آيه

“Ini bagi siapa yang tidak junub, ada pun yang berjunub janganlah membaca, tidak pula satu ayat.”

Syaikh Ibnu Baz berkata: diriwayatkan oleh Ahmad dan sanadnya Jayyid (baik), dari ‘Aisyah.(Fatawa Islamiyah, 4/25. Lihat Musnad Ahmad No. 872, Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan: sanadnya hasan. Muasasah Ar Risalah. Dengan taqdim; Syaikh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At Turki)

Demikian di antara dalil-dalil pihak yang mengharamkan orang berhadats besar MEMBACA Al Quran.

Berkata Imam An Nawawi Rahimahullah:

وأما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها ويجوز لهما إجراء القرآن على قلبهما من غير تلفظ به

“Ada pun junub dan haid, maka keduanya diharamkan membaca Al Quran, sama saja apakah yang dibacanya hanya satu ayat atau lebih sedikit. Dibolehkan bagi keduanya membacanya dalam hati tanpa dilafazkan.” (At Tibyan, Hal. 74)

Beliau juga mengatakan, dibolehkan membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, selama tidak dimaksudkan sebagai Al Quran. Kalangan Syafi’iyah di Khurasan juga membolehkan membaca doa naik kendaraan: Subhanalladzi sakhara lana hadza .., juga doa: Rabbana atina fid dunya hasanah …, selama tidak dimaksudkan sebagai Al Quran. Imam Al Haramain mengatakan: “Membaca bismillahirrahmanirrahim jika dimaksudkan sebagai bagian dari Al Quran maka itu maksiat, jika tidak bermaksud apa-apa, maka tidak berdosa. “ (Ibid) Ini juga menjadi pendapat Syaikh Wahbah Az Zuhaili dan kalangan Hanafiyah. (Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu, 1/474. Al Maktabah Al Misykat)

Imam An Nawawi juga mengatakan dalam Al Majmu’:

مذهبنا أنه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلها وكثيرها حتى بعض آية؛ وبهذا قال أكثر العلماء كذا حكاه الخطابي وغيره عن الأكثرين، وحكاه أصحابنا عن عمر بن الخطاب وعلي وجابر رضي الله عنهم والحسن والزهري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق.

“Madzhab kami adalah bahwa haram bagi orang junub dan haid membaca Al Quran sedikit dan banyak, walau sebagian ayat. Ini juga pendapat kebanyakan ulama, demikianlah diceritakan pleh Al Khathabi dan selainnya dari banyak manusia. Para sahabat kami juga menceritakan dari Umar bin Al Khathab, Ali, Jabir –semoga Allah meridhai mereka-, Al Hasan, Az Zuhri, An Nakha’i, Qatadah, Ahmad, dan Ishaq.” (Al Majmu’ Syarh Al Muadzdzab, 2/127)

Disebutkan dalam Tuhfah Al Wahdzi , mengutip dari Imam Al Baihaqi, bahwa Umar bin Al Khathab Radhiallahu ‘Anhu ‘hanya’ memakruhkan saja, berikut teksnya:

وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب

“Telah shahih dari Umar bahwa Beliau memakruhkan membaca Al Quran dalam keadaan junub.” (Syaikh Abdurrahman Al Mubarakfuri, Tuhfah Al Wahdzi, 1/412. Cet. 1. 1963M-1383H. Maktabah As Salafiyah. Madinah)

Tetapi, ketika kami periksa langsung ke kitab As Sunan Al Kubra-nya Imam Al Baihaqi, tertulis Ibnu Umar, bukan Umar bin Al Khathab, dan juga MENYENTUH MUSHAF, bukan MEMBACA AL QURAN, dan juga WANITA HAID bukan ORANG JUNUB. Berikut teksnya (perhatikan):

ويذكر عن بن عمر أنه كره للحائض مس المصحف

“Disebutkan dari Ibnu Umar bahwa Beliau memakruhkan wanita haid menyentuh Al Quran.”(As Sunan Al Kubra Al Baihaqi No. 1374. Begitu pula setelah dilihat di As Sunan Al Kubra Imam Al Baihaqi yang kami Download dari shamela.ws, juga seperti ini lafaznya. Lihat As Sunan Al Kubra-nya Imam Al Baihaqi versi Syamilah, No. 1534)

Tentang larangan membaca Al Quran bagi orang yang junub dan haid, berkata Imam At Tirmidzi Rahimahullah dalam Sunannya:

وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.

“Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, tabi’in, dan orang setelah mereka seperti Sufyan At Tsauri, Ibnul Mubarak, Asy Syafi’i, Ahmad, dan Ishaq. Mereka mengatakan: Janganlan wanita haid dan orang junub membaca sedikit pun dari Al Quran kecuali melihat ujung ayat dan huruf dan semisalnya. Mereka memberikan keringanan bagi orang junub dan wanita haid dalam bertasbih dan tahlil.” (Sunan At Tirmidzi, Juz. 1, Hal. 236, No. 131)

Tertulis dalam Al Mausu’ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah:

وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ

“Diharamkan bagi orang junub membaca Al Quran menurut umumnya para ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah,dan Hanabilah.” Lalu disebutlah hadits dari Ali dan Ibnu Umar. (Al Mausu’ah, 16/53)

Demikianlah pandangan kelompok yang melarang orang berhadats besar membaca Al Quran. Tetapi mereka membolehkan jika baca di hati saja, atau membaca doa-doa dari Al Quran dengan tidak memaksudkannya sebagai Al Quran. Mereka juga membolehkan berdzikir seperti tahmid, tahlil, takbir, dan tasbih, bahkan kebolehan dzikir ini adalah ijma’, sebagaimana disebutkan dalam At Tibyan-nya Imam An Nawawi.

C. Para Ulama Yang Membolehkan dan Alasannya

Menurut ulama lain, sama sekali tidak ada larangan yang qath’i (pasti) dalam Al Quran dan As Sunnah bagi orang yang berhadats besar untuk membaca Al Quran. Ada pun dalil-dalil yang dikemukakan di atas bukanlah larangan membaca Al Quran, tetapi larangan menyentuh Al Quran. Tentunya, membaca dan menyentuh adalah dua aktifitas yang berbeda. Inilah pendapat yang lebih kuat, dan memang begitulah adanya, menurut mereka bahwa nash-nash yang dibawakan oleh kelompok yang melarang tidaklah relevan.

Tetapi, ada yang merinci: wanita HAID dan NIFAS adalah BOLEH, sedangkan JUNUB adalah TIDAK BOLEH.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah mengatakan –dan ini adalah jawaban beliau yang memuaskan dan sangat bagus:

لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب لحديث على رضي الله عنه وأرضاه أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر { لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن } ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم ، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من اتيانه أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ أما الحائض والنفساء فليس بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجل ، فمتى طهرت من حيضها أو نفاسها اغتسلت ، والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسيانه ولئلا يفوتهما فضل القرأءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك هذا هو الصواب وهو أصح قولى العلماء رحمهم الله في ذلك .

“Tidak mengapa bagi wanita haid dan nifas membaca doa-doa manasik haji, begitu pula dibolehkan membaca Al Quran menurut pendapat yang benar. Lantaran tidak adanya nash yang shahih dan jelas yang melarang wanita haid dan nifas membaca Al Quran, yang ada hanyalah larangan secara khusus bagi orang yang junub sebagaimana hadits dari Ali – semoga Allah meridhainya dan dia un ridha padaNya. Sedangkan untuk haid dan nifas, terdapat hadits dari Ibnu Umar: “Janganlah wanita haid dan orang junub membaca apa pun dari Al Quran,” tetapi hadits ini dhaif (lemah), lantaran hadits yang diriwayatkan oleh Ismail bin ‘Iyash dari penduduk Hijaz adalah tergolong hadits dhaif. Tetapi membacanya dengan tidak menyentuh mushaf bagian isinya. Ada pun orang junub, tidaklah boleh membaca Al Quran, baik dari isinya atau dari mushaf, sampai dia mandi. Perbedaan antara keduanya adalah, karena sesungguhnya junub itu waktunya sedikit, dia mampu untuk mandi sejak selesai berhubungan dengan isterinya dan waktunya tidaklah lama, dan urusan ini ada di bawah kendalinya kapan pun dia mau mandi. Jika dia lemah kena air dia bisa tayamum, lalu shalat dan membaca Al Quran. Sedangkan haid dan nifas, dia tidak bisa mengendalikan waktunya karena keduanya adalah kekuasaan Allah ‘Azza wa Jalla, ketika sudah suci dari haid dan nifasnya maka dia baru mandi. Haid membutuhkan waktu berhari-hari begitu pula nifas, oleh karena itu dibolehkan bagi keduanya untuk membaca Al Quran agar dia tidak lupa terhadapnya, dan tidak luput darinya keutamaan membacanya, dan mengkaji hukum-hukum syariat dari kitabullah. Maka, diantara permasalahan yang lebih utama dia baca adalah buku-buku yang didalamnya terdapat doa-doa dari hadits dan ayat-ayat, dan selainnya. Inilah pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama –rahimahumullah- tentang hal ini. (Fatawa Islamiyah, 4/27. Disusun oleh Muhammad bin Abdul Aziz Al Musnid)

Ini juga menjadi pendapat Imam Al Qadhi ‘Iyadh. (Ikmal Mu’alim Syarh Shahih Muslim, No. 373. Al Maktabah Al Misykah)

Bahkan ada pula yang mengatakan; orang Junub pun BOLEH membaca Al Quran.

Apa alasan mereka? Menurut mereka hadits-hadits yang melarang adalah lemah dan tidak bisa dijadikan dalil (alasan).

2. Hadits dari Ali bin Abi Thalib Radhiallahu ‘Anhu, katanya:

أنه لا يحجزه شيء عن القرأءة إلا الجنابة

“Bahwasanya tidak ada suatu pun yang menghalanginya dari membaca Al Quran kecuali junub.”(HR. Ibnu Majah No. 594)

Hadits ini tidak dapat dijadikan dalil karena dhaif. Dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Salimah Al Kufi. Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, dia seorang yang shaduq (jujur) tapi hapalannya berubah. (At Taqribut Tahdzib, No. 3364) yakni berubah ketika masa tuanya.

Imam At Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan shahih, Imam Al Hakim mengatakan shahih dan disepakati Adz Dzahabi, juga dishahihkan oleh Ibnu As Sikkin, Abdul Haq dan Al Baghawi dalam Syarhus Sunnah, tetapi ini dikritik oleh Imam An Nawawi dengan mengatakan:

“Para hufazh selainnya mengatakan bahwa hadits ini dhaif. … berkata Al Baihaqi: imam Syafi’i meriwayatkannya dalam Jima’ Ath Thahur, dan mengatakan: sesungguhnya para ahli hadits tidak menshahihkannya. Al Baihaqi juga mengatakan: Imam Syaf’i sendiri bersikap diam terhadap hadits ini karena faktor Abdullah bin Salimah. Dia telah menjadi tua dan diingkari haditsnya dan akalnya, dan dia meriwayatkan hadits ini ketika sudah tua sebagaimana dikatakan oleh Syu’bah. Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan dari para Imam tentang penelitian apa yang dikatakannya.” (Al Majmu’ Syarh Al Muhadzdzab, 2/128. 1423H-2003M. Dar ‘Alim Al Kitab)

Imam Al Khathabi mengatakan bahwa Imam Ahmad melemahkan hadits Ali ini disebabkan faktor Abdullah bin Salimah. (Syaikh Al Albani, Irwa’ Al Ghalil, 2/242. Cet. 2. 1985M-1405H. Al Maktab Al Islami, Beirut – Libanon)

Imam Bukhari berkomentar tentang Abdullah bin Salimah ini: “Kami mengenalinya dan kami mengingkarinya.” (Nailul Authar, 1/226. Maktabah Ad Da’wah Al Islamiyah)

Oleh karena itu Syaikh Al Albani mengatakan;

وما قاله هؤلاء المحققون هو الراجح عندنا لتفرد عبد الله بن سلمة به وروايته إياه في حالة تغيره

“Apa yang dikatakan para muhaqiq (peneliti) itulah yang rajih (lebih kuat) menurut kami, lantaran menyendirinya Abdullah bin Salimah dalam meriwayatkan hadits ini, dan keadaannya dalam meriwayatkannya adalah ketika dirinya telah berubah hapalannya.” (Ibid, 2/242-243)

Beliau juga mendhaifkan dalam kitabnya yang lain. (Shahih wa Dhaif Sunan ibni Majah No. 594)

Imam Asy Syaukani Rahimahullah juga memperkuat barisan ini, katanya:

ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب ليس فيه ما يدل على التحريم لأن غايته أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ترك القرآن حال الجنابة ومثله لا يصلح متمسكًا للكراهة فكيف يستدل به على التحريم

“Hal ini bisa dijawab, bahwa hadits tersebut tidaklah menjadi dalil keharamannya, karena maksudnya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam meninggalkan Al Quran ketika junub dan semisalnya, itu tidak dapat dijadikan pegangan untuk memakruhkannya, maka apalagi untuk mengharamkannya?” (Nailul Authar, 1/226)

Al Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah juga mengatakan:

لكن قيل في الاستدلال به نظر لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم

“Tetapi, telah dikatakan bahwa menjadikan hadits ini sebagai dalil telah mendapatkan kritik, karena ini merupakan perbuatannya semata yang tidak menunjukkan keharaman.” (Fathul Bari, 1/408. Darul Fikr. Lihat juga Tuhfah Al Ahwadzi, 1/411. Maktabah As Salafiyah)

3. Hadits lain dari Ibnu Umar Radhiallahu ‘Anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن

“Janganlah wanita haid dan orang junub membaca sesuatu pun dari Al Quran.” (HR. At Tirmidzi No. 131, Al Baihaqi dalam Sunannya No. 1375, katanya: laisa bi qawwi – hadits ini tidak kuat. Ad Daruquthni, Bab Fin Nahyi Lil Junub wal Haa-id ‘An Qira’atil Quran ,No. 1)

Sedangkan Imam At Tirmidzi mengatakan: “Kami tidak mengetahui kecuali dari jalur Ismail bin ‘Iyasy.” Beliau mengutip ucapan Imam Bukhari: “Sesungguhnya Ismail bin ‘Iyasy meriwayatkan hadits-hadits munkar dari penduduk Hijaz dan Iraq.” Lalu beliau berkomentar: “Seakan riwayatnya (Ismail bin’Iyasy) yang seorang diri dari mereka (penduduk Hijaz dan Iraq) adalah dhaif.” (Lihat Sunan At Tirmidzi –biasa juga disebut Jami’ At Tirmidzi, Juz. 1, Hal. 236, No. 131)

Imam Abu Hatim berkomentar tentang hadits di atas: hadza baathil! (hadits ini batil). (Imam Adz Dzahabi, Mizanul I’tidal, 1/242. Darul Ma’rifah, Beirut – Libanon)

Imam Ahmad bin Hambal juga mengatakan: hadza baathil! (Nailul Authar, 1/226)

Imam Yahya bin Ma’in berkata tentang Ismail bin ‘Ayasy: “Haditsnya yang berasal dari penduduk Syam adalah shahih, tetapi yang berasal dari penduduk Iraq dan Madinah (hijaz), maka rusak lagi buruk.” (Ibid, 1/243) tetapi dia juga mengatakan tentangnya: tsiqah. (Ibid, 1/242)

Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan: “Tidak boleh berhujjah dengannya.” (Ibid)

Oleh karena itu, Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini dhaif bahkan sampai tingkat munkar.(Dhaif Sunan At Tirmidzi No. 131, Dhaiful Jami’ No. 6364, Shahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah No. 596, Al Misykah Al Mashabih No. 461)

Imam Asy Syaukani Rahimahullah juga mengingkari pendalilan dengan hadits ini:

وأما حديث ابن عمر ففيه مقال سنذكره عند ذكره لا ينتهض معه للاستدلا

“Ada pun hadits Ibnu Umar, maka di dalamnya terdapat perbincangan yang akan kami sebutkan ketika membahasnya, yang tidak dapat menguatkan untuk dijadikan dalil.” (Nailul Authar, 1/226) dalam pembahasannya itu beliau menyimpulkan kedhaifan hadits ini dan menurutnya tidak boleh mengaharamkan kecuali dengan dalil yang shahih.

4. Hadits lain dari Abul Gharif, katanya: Ali bin Abi Thalib Radhiallahu ‘Anhu berwudhu, dia berkumur dan menghirup air ke hidung tiga kali, mencuci wajah tiga kali, mencuci kedua tangan hingga hasta tiga kali, kemudian membasuh kepala, lalu mencuci kedua kakinya. Lalu Ali berkata: ” Seperti inilah wudhu yang aku lihat dari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam,” lalu dia (Ali) membaca sesuatu dari Al Quran, kemudian berkata:

هذا لمن ليس به جنب أما الجنب فلا ولا آيه

“Ini bagi siapa yang tidak junub, ada pun yang berjunub janganlah membaca, tidak pula satu ayat.”

Syaikh Ibnu Baz berkata: diriwayatkan oleh Ahmad dan sanadnya Jayyid (baik), dari ‘Aisyah.(Fatawa Islamiyah, 4/25) oleh karena itu beliau juga berdalil dengan hadits ini tentang larangan orang junub membaca Al Quran, tetapi tidak seperti yang dikatakannya bahwa dalam Musnad Ahmad hadits ini diriwayatkan oleh ‘Aisyah Radhiallahu ‘Anha, padahal dari Ali bin Abi Thalib Radhiallahu ‘Anhu!

Bukan hanya Syaikh Ibnu Baz, juga Syaikh Syu’aib Al Arnauth dalam tahqiqnya terhadap Musnad Ahmad , beliau mengatakan: sanadnya hasan. (Musnad Ahmad No. 872, Muasasah Ar Risalah. Dengan taqdim; Syaikh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At Turki)

Imam Al Haitsami Rahimahulah berkata tentang hadits ini: “rijaaluhu mautsuqun (para perawi hadits ini terpercaya). (Majma’ Az Zawaid, 1/276. Darul Kutub Al ‘Ilmiyah. Kairo)

Ternyata hadits ini didhaifkan oleh para pakar hadits yang lain. Ada beberapa alasan:

Pertama. Dalam sanadnya terdapat rawi bernama: Abu Al Gharif nama aslinya Ubaidullah bin Khalifah Al Hamdani.

Beliau ini, tidak ada yang menyatakan tsiqah selain Imam Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban dikenal oleh para pakar hadits sebagai ulama yang mutasahil (menggampangkan) dalam mentsiqahkan seorang rawi. Sedangkan Imam Abu Hatim mengatakan tentang Abu Al Gharif Ubaidullah bin Khalifah ini: “Laisa bil masyhur ..” (bukan orang terkenal) … qad takallamuu fiih (para pakar hadits memperbincangkan dirinya ..) (Imam Abu Hatim Ar Razi, Jarh wa Ta’dil No. 1489. Lihat juga Imam Abul Hajaj Al Mizzi, Tahdzibul Kamal, No. 3630. 1400H-1980M. Muasasah Ar Risalah. Beirut – Libanon. Lihat juga Imam Adz Dzahabi, Mizanul I’tidal, 3/ 6, No. 5356)

Imam Abu Hatim juga mengatakan bahwa Abul Gharif merupakan kawan dekat atau orang yang sepadan dengan Ashbagh bin Nabatah, seorang yang layyinul hadits (lemah haditsnya), dan matruk (haditsnya ditinggal) menurut para pakar lainnya, diantaranya Al Hafizh Ibnu Hajar, maka jelaslah kedhaifan hadits ini. (Syaikh Al Albani, Tamamul Minnah, Hal. 117)

Kedua. Hadits ini mauquf (hanya sampai sahabat nabi), bukan marfu’ (sampai Rasulullah).

Sebagaimana yang nampak, bahwa ini hanya sampai Ali bin Thalib saja. Artinya, walau pun seandainya hadits ini shahih, ini hanyalah perkataan dan pendapat Ali bin Abi Thalib Radhiallahu ‘Anhu.

Hal ini juga diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi dalam Sunannya:

عن أبي الغريف قال قال علي رضى الله تعالى عنه لا بأس أن تقرأ القرآن وأنت على غير وضوء فأما وأنت جنب فلا ولا حرفا

Dari Abul Gharif dia berkata: berkatalah Ali Radhiallahu ‘Anhu: “Tidak apa-apa membaca Al Quran dan engkau tidak berwudhu, ada pun jika kau berjunub maka jangan membacanya, tidak pula satu huruf.” (Sunan Al Baihaqi No. 427)

Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ad Daruquthni dalam Sunannya, juga dari Abul Gharif, bahwa Ali berkata:

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يُصِبْ أَحَدَكُمْ جَنَابَةٌ فَإِنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلاَ وَلاَ حَرْفًا وَاحِدًا. هُوَ صَحِيحٌ عَنْ عَلِىٍّ.

“Bacalah Al Quran selama kalian tidak dalam keadaan junub, jika kalian dalam keadaan junub maka jangan membacanya, tidak pula satu huruf.” Ini shahih dari Ali. (Sunan Ad Darquthni, Bab Fin Nahyi Lil Junub wal Haa-id ‘An Qira’atil Quran, No. 7)

Imam Asy Syaukani mengatakan hadits ini adalah mauquf sebagai ucapan Ali, bukan marfu’ (sebagai ucapan Rasulullah).

Selain itu kelompok yang membolehkan juga memiliki alasan lain sebagaimana diceritakan oleh Imam An Nawawi berikut;

واحتج من جوز مطلقا بحديث عائشة رضي الله عنها “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه”. رواه مسلم؛ قالوا: والقرآن ذكر ولأن الأصل عدم التحريم.

“Pihak yang membolehkan secara mutlak berhujjah dengan hadits ‘Aisyah Radhiallahu ‘Anha bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam selalu berdzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. (HR. Muslim) mereka mengatakan: Al Quran adalah dzikir, karena itu pada dasarnya tidak diharamkan (membaca Al Quran ketika junub, pen).” (Al Majmu’ Syarh Al Muhadzdzab, 2/127)

Maka, tentang larangan orang junub membaca Al Quran tak satu pun yang shahih dari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang bisa dijadikan hujjah. Maka, hal ini mesti bara’atul ashliyah (kembali ke hukum asalnya) yaitu BOLEH. Inilah pendapat dari Ibnu Abbas Radhiallahu ‘Anhuma, lalu Imam Said bin Al Musayyib, Imam Said bin Jubeir, Imam Daud Azh Zhahiri, Imam Ibnu Hazm, dan lainnya.

Berkata Syaikh Al Albani Rahimahullah:

فسقط الاستدلال بالحديث على التحريم ووجب الرجوع إلى الأصل وهو الإباحة وهو مذهب داود وأصحابه واحتج له ابن حزم ( 1 / 77 – 80 ) ورواه عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإسناده عن هذا جيد رواه عنه حماد بن أبي سليمان قال : سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ ؟ فلم يربه بأسا وقال : أليس في جوفه القرآن ؟

“Maka gugurlah pendalilan dengan hadits tersebut tentang keharamannya, dan wajib kembali kepada hukum asal, yakni boleh. Inilah madzhab Daud dan sahabat-sahabatnya, Ibnu Hazm berhujah dengannya (1/77-80). Ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Said bin Al Musayyib, Said bin Jubeir, dan sanadnya tentang ini jayyid (baik). Telah diriwayatkan dari Hammad bin Abi Sulaiman, dia berkata: “Aku bertanya kepada Said bin Jubeir tentang orang junub yang membaca Al Quran, dia memandangnya tidak apa-apa, dan berkata; “Bukankah Al Quran juga berada di rongga hatinya?” (Tamamul Minnah, Hal. 117)

Imam An Nawawi Rahimahullah mengatakan:

وقال داود: يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن، وروي هذا عن ابن عباس وابن المسيب، قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما: واختاره ابن المنذر، وقال مالك: يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوذ، وفي الحائض روايتان عنه إحداهما: تقرأ والثانية: لا تقرأ، وقال أبو حنيفة: يقرأ الجنب بعض آية ولا يقرأ آية وله رواية كمذهبنا.

“Berkata Daud: Dibolehkan bagi orang junub dan haid untuk membaca seluruh Al Quran. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnul Musayyib. Berkata Al Qadhi Abu Thayyib, Ibnu Ash Shabagh, dan selain mereka: Inilah pendapat yang dipilih Ibnul Mundzir. Berkata Imam Malik: orang junub boleh membaca Al Quran ayat yang ringan untuk perlindungan. Sedangkan tentang wanita haid ada dua riwayat darinya, riwayat pertama menyebutkan boleh membacanya. riwayat kedua menyebutkan tidak boleh membacanya. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan: orang junub boleh membaca sebagian ayat, dan tidak boleh ayat yang utuh, dia memiliki riwayat pendapat yang sama dengan madzhab kami (Syafi’iyah).” (Al Majmu’ Syarh Al Muhadzdzab, 2/127)

Dalam salah satu kitab madzhab Malik, yakni Al Khulashah Al Fiqhiyah tertulis:

ولا يحرم عليها قراءة القرآن أيام الحيض والنفاس سواء كانت جنبا

“Tidak haram bagi wanita membaca Al Quran pada hari-hari haid dan nifas, sama juga dengan orang junub ..”(Al Khulashah Al Fiqhiyah ‘Ala Madzhabis Saadah Al Malikiyah, Hal. 51. Maktabah Al Misykah)

Syaikh Sayyid Sabiq juga menambahkan informasi yang menguatkan pendapat kelompok ini:

وذهب البخاري والطبراني وداود وابن حزم إلى جواز القراءة للجنب.

قال البخاري: قال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الحائض الاية، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.

قال الحافظ تعليقا على هذا، لم يصح عند المصنف (يعني البخاري) شئ من الاحاديث الواردة في ذلك: أي في منع الجنب والحائض من القراءة، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل للتأويل.

“Sementara itu, Bukhari, Thabarani, Daud, dan Ibnu Hazm berpendapat dibolehkannya membaca Al Quran bagi orang junub. Imam Bukhari mengatakan bahwa Ibrahim berkata: “Tidak apa-apa bagi orang haid membaca satu ayat, dan Ibnu Abbas memandang tidak mengapa bagi orang junub membaca Al Quran, dan Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam selalu berdzikir kepada Allah pada semua keadaannya.

Mengomentari hal ini, Al Hafizh mengatakan: Tidak ada yang sah dari penyusun kitab (yakni Al Bukhari) satu pun hadits yang memuat hal ini; yaitu tentang larangan orang junub dan haid membaca Al Quran. Jika pun semua dalil tentang itu ada dan dikumpulkan, yang dengan itu orang selainnya akan menggunakannya sebagai hujjah, namun ternyata kebanyakan dalil itu masih dapat ditakwil (maksudnya belum bisa dipastikan larangannya, pen).” (Fiqhus Sunnah, 1/68)

Wallahu A’lam

(Tulisan ini diadopsi dari tulisan Ustadz Farid Nu’man di situs: http://www.ustadzfarid.com/2011/08/apakah-orang-berhadast-boleh-membaca-al.html, dengan tambahan pendahuluan dari pemilik blog ini dan perubahan judul)

Advertisements

3 Responses

  1. alhamdlillah, terimakasih ustadz, infonya sangat membantu..

  2. alhamdulillah..jazakallah khairan katsir ustadz..sangat membantu ana..

  3. alhamdulillah …yanfa’uni insya Alloh
    syukron ust

Tulis komentar/Pertanyaan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: